اعضای هیئت علمی گروه:

- دکتر راضیه آوان (استادیار)avanrazieh@bums.ac.ir

- دکتر شیما جعفری (استادیار)Shima.jafari@bums.ac.ir

- دکتر مطهره ماهی بیرجند (استادیار)motahare_mahi@bums.ac.ir

دکتر ملیحه نجاتی (استادیار)  malihe.nejati@bums.ac.ir
 
دکتر عاطفه اکبری ( استادیار)