داروخانه مدل با انواع اشکال دارویی شامل داروها، مکمل های غذایی، سرم ها،  فراروده های آرایشی بهداشتی و  وسایل مصرفی پزشکی تجهیز شده است و امکان آموزش عملی سرفصل های درسی را فراهم می کند.